zaloguj się

MENU

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Podmiot:

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy

Adres strony internetowej:

https://www.dbfopld.waw.pl

Wstęp:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej:

2007-08-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2020-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
1.Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2.Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3.Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
5.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6.Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7.Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8.Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.:

Kamil Piotrowski

webmaster@dbfopld.waw.pl.

22 277 07 04.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna:

Budynek znajduje się przy ulicy Grochowskiej 262 w Warszawie, kasa i biuro podawcze znajdują się na parterze, 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

wróć

© Copyrights 2024