Akty prawne – Oświata

  • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela( Dz.U.2014.191 j.t.  ze zm. ), format RTF/ODT/PDF.
  •  USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U.2004.256.2572, z późn. zm. ), format RTF/ODT/PDF.
  •  USTAWA z dnia 15 czerwca 2011 r. o systemie informacji oświatowej( Dz.U.2011.139.814, z późn. zm. ), format RTF/ODT/PDF.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U.2014.416 j.t.  ze zm.  ), format RTF/ODT/PDF.

 

 

Stan na dzień 28-10-2014